För en hållbar, grön och ansvarig kreativ bransch

Hållbarhet är en viktig aspekt i arbetet med att främja innovation och entreprenörskap utifrån att utvecklingen ska ha en positiv inverkan på omställningen till ett hållbart samhälle. Vi på Brewhouse Inkubator ser hållbarhetsfrågorna som en viktig del i utvecklingen av både oss själva och de bolag som är en del av vår verksamhet.

Från stora ord
till fokusområden

Vi på Brewhouse Inkubator hörde ibland bolagen prata om hållbarhet och hållbarhetsarbetet som något stort, luddigt och ouppnåeligt. Ett arbete som tenderade att inte bli gjort på grund av att de inte visste hur de skulle integrera Agenda 2030 i den egna affärsidén och affärsmodellen.

Med detta som bakgrund genomförde vi ett Vinnovafinansierat projekt för att skaffa oss bra verktyg i arbetet med att stötta bolagen. Verktyg som hjälper dem att identifiera sina egna fokusområden med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen. Något som på sikt ska göra dem mer konkurrenskraftiga genom att integrera hållbarhet i deras verksamhet och affärsmodell.

Vad innebär det för
inkubatorns deltagare?

Allt startar med en workshop som utgår från ett klassiskt brädspel. Steg för steg får deltagarna tänka till kring mål och delmål i Agenda 2030 samt identifiera vilka hållbarhetsområden som känns viktiga och relevanta att koppla till den egna verksamheten.

Efter genomförd process sammanställs arbetet i ett utkast till hållbarhetsplan vilket skapar förutsättning för bolagen att fortsätta arbetet mot en tydlig hållbarhetsstrategi som en del av den fortsatta utvecklingen.

Bild från nuvarande sida?